โพสต์ล่าสุด

การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก

Download (PDF, 627KB)

654 total views, 2 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*