โพสต์ล่าสุด

พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม

Download (PDF, 626KB)

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

ดูเพิ่มเติม: พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม ในรูปแบบรายงานการวิจัย ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม โดยมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา)
pdf button บทคัดย่อ
pdf button รายงานวิจัย

 

827 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*