โพสต์ล่าสุด

ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

บทความเรื่อง ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

Download (PDF, 712KB)


845 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*