โพสต์ล่าสุด

TCI รับทราบและแจ้ง update การปรับปรุงเว็บไซต์และ url. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

TCI รับทราบและแจ้ง update การปรับปรุงเว็บไซต์และ url. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เพื่อให้มีข้อมูลวารสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินวารสารของ TCI มาระยะหนึ่ง ล่าสุด ทาง TCI ได้ update ข้อมูลขึ้นเว็บของ TCI เพื่อแจ้งให้ทราบว่า วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์และ url. แล้ว      โดยก่อนหน้านี้ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่ง E-mail ไปยัง TCI เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงเว็บไซด์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ได้มีการปรับปรุงและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบของหนังสือวารสารและ วารสาร online ตามกำหนดมาโดยลำดับ ขอบคุณข้อมูลจาก TCI

TCI update

Read More
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/update_journal.html

2,430 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*