โพสต์ล่าสุด

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯกับพุทธประวัติแนวเหตุผลนิยม

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯกับพุทธประวัติแนวเหตุผลนิยม

Download (PDF, 307KB)


679 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*