โพสต์ล่าสุด

การใช้เหตุผลเพื่อค้นหาความจริง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ, ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ

ดร.ประพันธ์ ศุภษร

การใช้เหตุผลเพื่อค้นหาความจริง

Download (PDF, 430KB)


575 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*