โพสต์ล่าสุด

โครงการการจัดการความรู้ (KM): การเตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการการจัดการความรู้ (KM): การเตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๘  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผอ.หลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตรได้ร่วมกันจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM): การเตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายดังนี้
     ๑. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
     ๒. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส       ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
     ๓.นายสนธิญาณ รักษาภักดี   หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและจากหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย:
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
ในการจัดงานครั้งนี้  พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาทีและคณะ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พร้อมกับตอบข้อซักถามและร่วมอภิปรายโดยเน้นการนำไปใช้ได้จริงเพื่อรองรับการประเมินที่กำลังจะมาถึง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเข้าใจในตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อนำไปเขียน SAR ในหลักสูตรของตนได้อย่างชัดเจนดียิ่งขึ้น …

1,042 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (85 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*