โพสต์ล่าสุด

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

ตำแหน่ง
     – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
      – ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

      – อาจารย์ประจำ

การศึกษา
     -น.ธ. เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
    -ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)

    -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน :
๓๐๕
โทรศัพท์ : ๐–๒๒๒๒-๐๖๘๐
E-Mail: phannasom@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
บทความ
๑. Thai Scholars’ Interpretation of Socially Engaged Buddhism
๒. เมื่อสตรีนิยมพบพระพุทธศาสนา
๓. การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก
๔. พระสงฆ์กับสงครามที่ยุติธรรม
.
พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์:หน้าที่หรือมิใช่
๖.ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา
๗.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯกับพุทธประวัติแนวเหตุผลนิยม
๘.หลักการตีความในเนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทส
๙.หลักการตีความในพระพุทธศาสนามหายาน
๑๐.ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ (Buddhist Hermeneutics)
๑๑.อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น
๑๒.สันโดษกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๓.ปัญหาเรื่องกรรมกับอนัตตาในพระพุทธศาสนา
๑๔.พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
๑๕.ราหูอมจันทร์ในพระไตรปิฎกควรตีความอย่างไร
๑๖.มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ
๑๗.บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม
๑๘.วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่
๑๙.การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
๒๐.พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

5,462 total views, 2 views today