โพสต์ล่าสุด

ดร.ประพันธ์ ศุภษร

a57014_Mr.Prapan

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ประพันธ์ ศุภษร

ตำแหน่ง
   -รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
   -ผู้อำนวยการ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ
   -อาจารย์ประจำ

การศึกษา:
   -ป.ธ.๗
   -พธ.บ. ,ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
   -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน:
   -ห้อง ๓๐๕ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐
   -ห้อง B๔๐๗ อาคารเรียนรวม มจร. วังน้อย
E-Mail: supasorn2508@gmail.com

ประวัติและผลงาน
๑.การใช้เหตุผลเพื่อค้นหาความจริง
๒.พุทธธรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓.มหานิทเทสในฐานะคัมภีร์แห่งการตีความ ขยายความพระพุทธศาสนายุคต้น

2,526 total views, 2 views today