โพสต์ล่าสุด

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

อาจารย์แม่ (2)

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

ตำแหน่ง
   -ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ
    -อาจารย์ประจำ

การศึกษา:
   -อภิธรรมบัณฑิต , บศ. ๙ (บาลีศึกษา ๙)
    -ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ.(ภาษาไทย)
    -พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
    -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน:
   -ห้อง ๓๐๔ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๑๒๗
E-Mail: kritsanachom@hotmail.com

ประวัติและผลงาน
อยู่ระหว่างปรับปรุงบทความ

5,096 total views, 9 views today