โพสต์ล่าสุด

พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.

a57002_deputydean_pmkrisna

 

 

 

 

 

 

พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.

ตำแหน่ง:
     -อาจารย์ประจำ
การศึกษา:
     -ป.ธ. ๓
     -พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา),

     -Ph.D. (Philosophy), B.H.U.,India

สถานที่ทำงาน:
ห้อง B400 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕๕
E-Mail: krisna_t@mcu.ac.thg_rayrai@hotmail.com

ระวัติและผลงาน

2,889 total views, 1 views today