โพสต์ล่าสุด

พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.

a57033_pmpornchai

พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
อาจารย์ประจำ

 • การศึกษา:
        ป.ธ.๗, พธ.บ.(อังกฤษ), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
        M.Phil. (Philosophy) University of Delhi, India
        Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India
 • ห้องทำงาน:
      ห้อง ๓๐๖ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ (ศ.-ส.)

      ห้อง B400 สำนักงานบัณฑิตฯ  อาคารเรียนรวม
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (จ.-พฤ.)
      โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๕๑๑ E-Mail: punepresi@gmail.com

ประวัติและผลงาน

3,099 total views, 2 views today