โพสต์ล่าสุด

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.

a57013_pm danaipat

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.

ตำแหน่ง
   -รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
-อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา:
   -น.ธ.เอก, ป.ธ.๖,
   -พธ.บ.(ปรัชญา),ปว.ค.
   -พธ.ม. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   -Ph.D. (Philosophy), University of Mysore,India

ห้องทำงาน:
ห้อง ๓๐๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
   -ห้อง B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม วังน้อย อยุธยา 
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๔-๕
E-Mail: danaiphat@mcu.ac.th

ระวัติและผลงาน
อยู่ระหว่างปรับปรุงบทความ

2,841 total views, 3 views today