โพสต์ล่าสุด

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร

a57009_Dr.Samitthipol2

รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร

ตำแหน่ง:
   -ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
   -อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา:
   -ป.ธ.๙
   -พ.ม.,พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
   -Ph.D. (Pali&Buddhist Studies),B.H.U.,India

ห้องทำงาน:
   -ห้อง ๓๐๖ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
E-Mail: samidhipol@hotmail.com

ประวัติและผลงาน
อยู่ระหว่างปรับปรุงบทความ

2,346 total views, 2 views today