โพสต์ล่าสุด

ผศ. รังษี สุทนต์

a57010b_Mr.Rangsi

 

 

 

 

 

 

 

ผศ. รังษี สุทนต์
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบาลี และสาขาวิชาธรรมนิเทศ

และโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
ป.ธ.๙, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
*กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๒
ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน : ๓๐๔ โทรศัพท์ :๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ
๑๑๐๘

E-Mail: sudon@mcu.ac.th
ระวัติและผลงาน

2,613 total views, 3 views today