โพสต์ล่าสุด

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

a57036_Dr.Boonlert

 

 

 

 

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

ตำแหน่ง
   -ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ
   -อาจารย์ประจำ

การศึกษา
   -น.ธ.เอก, ป.ธ. ๘
   -พธ.บ.(การสอนสังคมฯ),พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
   -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

ห้องทำงาน:
   -ห้อง ๓๐๔
  วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๑๐๖
E-Mail:
b_ole-heart@hotmail.com

ระวัติและผลงาน
อยู่ระหว่างปรับปรุงบทความ

2,027 total views, 2 views today