โพสต์ล่าสุด

ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม

a57022_Dr.Sasiwan
ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม

ตำแหน่ง:
     -อาจารย์อัตราจ้าง

การศึกษา:
     -คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
     -พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
     -พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)


ห้องทำงาน:
๓๐๖ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ ภายใน ๑๑๓๓
E-Mail:
sasiwank@gmail.com

ประวัติและผลงาน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลงาน

1,800 total views, 1 views today