โพสต์ล่าสุด

พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.

พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง),ผศ.ดร.

พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา),M.Phil.,
Ph.D. (Buddhist Studies), University of Delhi, India
ห้องทำงาน : ห้อง ๓๐๕ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ ภายใน ๑๑๓๓
E-Mailptlalong@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

2,618 total views, 2 views today