โพสต์ล่าสุด

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร),รศ.ดร.
น.ธ. เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา), ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา),
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
สถานที่ทำงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๑
E-Mail: hansa_d@hotmail.com    บล็อก
-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ
-ผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)

ประวัติและผลงาน

3,917 total views, 8 views today