โพสต์ล่าสุด

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที (นักการเรียน)

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที (นักการเรียน)
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที (นักการเรียน)
ป.ธ.๙, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (ปรัชญา)
สถานที่ทำงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๒
E-Mail: sutas8831179@hotmail.com
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และรักษาการ ผู้อำนวยการกองวิชาการ

ประวัติและผลงาน

2,738 total views, 2 views today