โพสต์ล่าสุด

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)

น.ธ. เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.(ปรัชญา),อ.ม.(ปรัชญา,จุฬาฯ)
สถานที่ทำงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๔
E-Mail: pairat@mcu.ac.th
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ประวัติและผลงาน

2,274 total views, 2 views today