โพสต์ล่าสุด

ฝ่ายบริหาร-วิชาการ  

ฝ่ายบริหาร-วิชาการ   
 บรรณาธิการ (Chief Editor)

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editors)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ดร.อุดม จันทิมา

 กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์ ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ), ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง นิลนามะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ โอฐสู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. พุทธชาติ แผนสมบุญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Asst. Prof. Dr. Ven. Piyarattana มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
Prof. Dr. D. Philips Stanley Naropa University, USA
Prof. Ven. Dr. Khammai Dhammasami University of Oxford, UK
H.E. Janos Jelen Dharma Gate Buddhist College, Hungary
Ven. Prof. Jinwol Lee Dongguk University, Korea
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ), ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.สรณีย์ สายศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.รุ่งนิภา เหลียง มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.พิชญรัตน์ เหมนาไลย มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ อโณทัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อาจารย์ ดร.ณัจฉรียา คำยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5,970 total views, 1 views today