โพสต์ล่าสุด

ฝ่ายวิชาการ  

บรรณาธิการ

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ
๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ศ.ดร.สมภาร พรมทา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ศ.ดร.จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. รศ.ดร.สําเนียง เลื่อมใส       มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖. รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.มนตรี สืบด้วง     มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์
๘. ผศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๙.ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน     มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน     มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑.ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑๒. ดร.ประพันธ์ ศุภษร     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2,397 total views, 1 views today