โพสต์ล่าสุด

Contact Us

contactus_banner

Contact Us: ติดต่อสอบถาม

๑.สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ห้อง ๓๐๕,๓๐๖ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐
๒. สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ห้อง B400 (มุม) ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ฝั่ง บี (B) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕

๓.สำนักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ห้อง A402 อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาฯ
Web site บัณฑิตวิทยาลัย: http://gds.mcu.ac.th
Web site วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์: http://gjn.mcu.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายสังวร อ่อนสนิท
นายสังวร อ่อนสนิท
ป.ธ. ๙, พธ.บ. (ปรัชญา)
ห้องทำงาน : B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๔-๕
E-Mail: varakawin@mcu.ac.th

นายไพฑูรย์ อุทัยคาม
นายไพฑูรย์ อุทัยคาม
ป.ธ. ๙, ศษ.บ. (ภาษาไทย, มัธยมศึกษา), อ.ม. (ETHICAL STUDIES) มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 097-1409955
E-mail:Phaitoon2555@gmail.com

สมัครสมาชิกวารสารออนไลน์ หรือแก้ไขข้อมูลเดิมโปรดคลิก สมัครสมาชิก 
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ แบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์
สมัครสมาชิกวารสาร หรือสอบถามข้อมูลการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ติดต่อได้ที่:
นายอุดม  จันทิมา
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
สำนักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ห้อง A๔๐๒
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มจร วังน้อย อยุธยา
ไอดีไลน์ eaku8698
http://gjn.mcu.ac.th
โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๑๕-๘๖๙๘, ๐๘-๗๙๙๙-๗๕๒๙
อีเมล eaku_ch77@hotmail.com

 

4,778 total views, 1 views today