โพสต์ล่าสุด

Contact Us

contactus_banner

Contact Us: ติดต่อสอบถาม
 เจ้าของ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 สำนักงาน:
กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ห้อง A ๔๐๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เว็บไซต์: http:// gjn.mcu.ac.th และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ: www.facebook.com/gds.mcu
โทรศัพท์ ๐๘๖๓๑๕๘๖๙๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: chantimaudom@gmail.com
 พิมพ์ที่: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา


9,565 total views, 7 views today