โพสต์ล่าสุด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ 1. มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ  โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

วารสาร, ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๓, บัณฑิตศึกษา

Download (PDF, 2.52MB)


5,000 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (46 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*