โพสต์ล่าสุด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ 1. มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล วิพากษ์บทความของ เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ  โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 2. ทิศทางการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในทศวรรษหน้า โดย ผศ. ดร. วุฒินันท์และคณะ

วารสาร, ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๓, บัณฑิตศึกษา

Download (PDF, 2.7MB)


2,244 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (42 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*