โพสต์ล่าสุด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ใช้ระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๖๒ เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ใช้ระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๖๒ เป็นต้นไป
ThaiJO-1
คลิก Link: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/

3,085 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (46 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

Leave a comment

Your email address will not be published.

*