โพสต์ล่าสุด

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา: คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. พระสุธีวรญาณ (ณรงค ์จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร.
๓. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร.
๔. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), ดร.
๕. พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมมาปญฺโญ), รศ.ดร.
๖. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ), ผศ.ดร.
๗. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)
๘. พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)
๙. ศาสตราจารย์พิเศษ จํานงค ์ ทองประเสรฐิ ราชบัณฑิต
๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต
๑๑. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
๑๒. นายสนิท ไชยวงศ์คต
๑๓. ดร.ทรงวิทย์ แก้วศร ี
๑๔. Mr.Kevin O’Sheehan
๑๕. Dr.John Giordano
๑๖. Mr.Savior Boluda

1,559 total views, 2 views today