โพสต์ล่าสุด

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา: คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร.
๓. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), รศ.ดร.
๔. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), รศ.ดร.
๕. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), รศ.ดร.
๖. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)
๗. พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร.
๘. พระศรีศาสนบัณฑิต, (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผศ.
๙. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร.
๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม

4,054 total views, 1 views today