โพสต์ล่าสุด

เกณฑ์การตีพิมพ์บทความ

 • เกณฑ์การตีพิมพ์บทความ
  ๑.บทความทุกบทความจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินอย่างน้อย ๒ท่าน
  ๒. บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความจากภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ
  ๓. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
 • สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ์
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนา
 • องค์ประกอบบทความที่รับพิจารณา
 • Download (PDF, 162KB)

3,735 total views, 1 views today