โพสต์ล่าสุด

เกณฑ์การตีพิมพ์บทความ

เกณฑ์การตีพิมพ์บทความ
 วิธีพิจารณาบทความ:

๑. บทความทุกบทความจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ ท่าน
๒. บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความจากภายนอกจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ
๓. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

 สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ์:
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรือบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา

 กำหนดระยะเวลาตีพิมพ์: ปีละ ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม

6,935 total views, 1 views today