โพสต์ล่าสุด

เจ้าหน้าที่

 ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management)
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม
พระเสถียร สุทธิสทฺโธ
พระอุทิศ อาสภจิตฺโต
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
ดร.แม่ชีณัฐธนารีย์ มีมงคล
นายสังวร อ่อนสนิท
นายภพปภพ เทพธานี
นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด
นายธนวัฒน์ ตาดม่วง
นางสาวกนกพร เฑียรทอง
นางสาวปรียานุช อรบุตร

 บันทึกข้อมูลและพิสูจน์อักษร:
ดร.สมคิด เศษวงศ์
นายไพฑูรย์ อุทัยคาม

 ออกแบบปก:
ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ

4,733 total views, 1 views today