โพสต์ล่าสุด

ฝ่ายบริหาร

บรรณาธิการบริหาร
ดร.ประพันธ์ ศุภษร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายบริหาร
๑. พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.
๒. พระมหากฤษณะ ตรุโณ ผศ.ดร.
๓. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที
๔. พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.
๖. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
๗. ผศ.รังษี สุทนต์
๘. ดร.ศศิวรรณ กําลังสินเสริม

ฝ่ายตรวจทานและพิสูจน์อักษร
๑. ผศ. รังษี สุทนต์
๒. ดร.บุญเลิศ  โอฐสู
๓. ดร.ศศิวรรณ  กำลังสินเสริม
๔. นางตวงเพชร สมศรี
๕. นายสังวร  อ่อนสนิท
๖. นายสุชญา  ศิริธัญญภร

ฝ่ายสมาชิก
๑. พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
๒. พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม
๓. พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ
๔. นายอุดม จันทิมา
๕. นายสมคิด เศษวงศ์
๖. นางสาวน้ำทิพย์ พรพัฒนานิคม
๗. นางสาวกนกพร เฑียรทอง
๘. นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ

ฝ่ายต่างประเทศ
๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. รศ.ดร.
๒. พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.
๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.
๔. พระมหาราชัน กิตฺติปาโล
๕. Ven.  Piyarattana

ฝ่ายบันทึกข้อมูล
๑. พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม
๒. นายสังวร อ่อนสนิท
๓. นายภพปภพ เทพธานี
๔. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู

ผู้ช่วยบรรณาธิการและประสานงาน: นางสาวสุรีย์พร แซ่เอี๊ยบ

สมัครสมาชิกหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุรีย์พร  แซ่เอี๊ยบ โทร. ๐๘๒-๕๕๐๘๑๕๙
E-mail. sureephon550@gmail.com
สำนักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ห้อง ๓๐๕,๓๐๖)
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

2,201 total views, 1 views today