โพสต์ล่าสุด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ม.ค.–เม.ย. ๒๕๖๐

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ม.ค.–เม.ย. ๒๕๖๐

เดือนมกราคม-เมษายน

เดือนมกราคม-เมษายน (download ภาพขนาดจริง)

Download (PDF, 353KB)

Download (PDF, 345KB)

Download (PDF, 287KB)

Download (PDF, 256KB)

Download (PDF, 268KB)

Download (PDF, 270KB)

Download (PDF, 297KB)

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 789KB)

Download (PDF, 183KB)

Download (PDF, 366KB)

Download (PDF, 303KB)

Download (PDF, 303KB)

Download (PDF, 324KB)

Download (PDF, 193KB)

Download (PDF, 531KB)

Download (PDF, 215KB)

Download (PDF, 237KB)

4,281 total views, 1 views today

About Phaitoon Utaikarm (46 Articles)
Bkk,Thailand.
Contact: Website

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. เกณฑ์การประเมินที่ ๕ | หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
  2. เกณฑ์การประเมินที่ ๘ | หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

Leave a comment

Your email address will not be published.

*